Truong Thi Mai Anh - Virtual office administration - A trend in modern office development

Tài liệu hay về văn phòng ảo, quản trị văn phòng

Truong Thi Mai Anh.

Virtual office administration - A trend in modern office development

 

Economy and society

№7(86), 2021. 

ISSN 2225-1545

 

Link PDF

Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?