Lược sử Triết học Nga (sách chuyên khảo)

Lược sử Triết học Nga

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo. H.: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 340 trang.


Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết

NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 340 trang.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, phân tích khái quát và hệ thống hóa những nội dung cơ bản của giai đoạn hình thành và phát triển triết học Nga từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII; sự phát triển của lịch sử triết học Nga trong thế kỷ XVIII - XIX; thế kỷ XX; sự hình thành và phát triển của triết học Xô Viết và nhận diện các khuynh hướng nghiên cứu triết học ở nước Nga giai đoạn hậu Xô Viết hiện nay.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?