-->

Hoang Trong Thiet - Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty

Triết học+

Tài liệu hay sưu tầm về triết học tháng 5 năm 2021

Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty

Hoang Trong Thiet

Nguồn: http://www.elibrary.vn/2021/05/impacts-of-non-traditional-security-on.html

"World Science 2021. Problems and Development Prospects"

Materials of the II International Scientific and Practical Conference (April 28, 2021, Novosibirsk (Russia)). Ed. Zaraisky A.A.

Publishing house CPM "Academy of Business", Saratov (Russia) 2021. - 108p. 

Pp. 3-8.

ISBN 978-5-907385-37-5
Thông tin liên hệ:
  • Hquảng cáo 2
  • Liên hệ: Ban biên tập
  • Phone/Zalo: 0uảng cáo 2000
  • Email: hphuuảng cáo 2.com
  • Website: www.huảng cáo 2t
Hãy liên hệ vớiuảng cáo 2sản phẩm phù hợp

eLIBRARY.vn


Tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.

Thông tin hữu ích
  • quảng cáo 1111
  • Liên hệ: quảng cáo 1111
  • Phone/Zalo: quảng cáo 1111
  • Email: xuaquảng cáo 1111
  • Website: www.quảng cáo 1111om
Hãy liên hệ vquảng cáo 1111hợp

ACADEMIC.VN


Thư mục tài liệu hay