-->

Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today - Duong Van Quy

Triết học+

Nguồn tham khảo

http://www.elibrary.vn/2021/05/factors-affecting-exercise-of-citizens.html

Tài liệu về nghiên cứu luật và quyền tiếp cận thông tin của công dân 

Bài báo: Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Tạp chí: Humanitarian Scientific Bulletin. 

2021. №4. Pp. 169-174. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4668681.

Tác giả của bài báo: Duong Van QuyThông tin liên hệ:
  • Hquảng cáo 2
  • Liên hệ: Ban biên tập
  • Phone/Zalo: 0uảng cáo 2000
  • Email: hphuuảng cáo 2.com
  • Website: www.huảng cáo 2t
Hãy liên hệ vớiuảng cáo 2sản phẩm phù hợp

eLIBRARY.vn


Tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.

Thông tin hữu ích
  • quảng cáo 1111
  • Liên hệ: quảng cáo 1111
  • Phone/Zalo: quảng cáo 1111
  • Email: xuaquảng cáo 1111
  • Website: www.quảng cáo 1111om
Hãy liên hệ vquảng cáo 1111hợp

ACADEMIC.VN


Thư mục tài liệu hay