Câu hỏi ôn tập môn học Triết học Mác - Lênin có đáp án (cập nhật 2021-2022)

 Câu hỏi ôn tập môn học Triết học Mác - Lênin (cập nhật 2021-2022)


Câu 1: Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của triết   học             

Câu 2: Vấn đề cơ bản của triết học. Tại    sao nói đó là vấn đề cơ bản của triết       học?                         

Câu 3: Phân biệt phương pháp biện      chứng và phương pháp siêu hình trong triết học                       

Câu 4: Trình bày vai trò của triết học đối với đời sống xã hội nói chung và đối với sự phát triển của khoa học nói riêng                               

Câu 5: Phân tích những điều kiện và tiền đề của sự ra đời triết học Mác-Lênin                                    

Câu 6: Vì sao nói sự ra đời triết học Mác là một tất yếu?              

Câu 7: Vì sao nói sự ra đời của triết học Mác là một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học?

Câu 8: Lênin đã bảo vệ và phát triển triết học Mác như thế nào?  

Câu 9: Vị trí và ý nghĩa của giai đoạn Lênin trong sự phát triển triết học Mác                                

Câu 10: Phân tích đối tượng và đặc điểm của triết học Mác-Lênin

Câu 11: Phân tích vai trò, vị trí của triết học Mác-Lênin trong hệ thống lý luận Mác-Lênin trong đời sống xã hội               

Câu 12: Phân tích những chức năng cơ bản của triết học Mác-Lênin?

Câu 13: Tại sao nói triết học Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học?             

Câu 14: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và ý nghĩa khoa học của định nghĩa   này             

Câu 15: Hãy so sánh quan điểm vật chất của Lênin với những quan điểm vật chất của những nhà triết học  khác?                                    

Câu 16: Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức?                  

Câu 17: Phân tích bản chất của ý thức? Vai trò của tri thức khoa học trong hoạt động thực tiễn? 

Câu 18: Phân tích quan điểm của triết      học Mác-Lênin về sự vận động của vật    chất             

Câu 19: Vì sao nói đứng im là tương đối tạm thời còn vận động là tuyệt đối vĩnh viễn?                     

Câu 20: Phân tích mối quan hệ biện     chứng giữa vật ý thức trong hoạt động thực tiễn                    

Câu 21: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta?                

Câu 22: Phân tích nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này

Câu 23: Phân tích cơ sở lý luận của       quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể                             

Câu 24: Phân tích nội dung của nguyên lý về sự phát triển và ý nghĩa pháp luật của nguyên lý  này

Câu 25: Phân tích cơ sở lý luận của       quan điểm phát triển và ý thức thực tiễn của nó                          

Câu 26: Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. ý nghĩa của các việc lắm vững quy luật này trong hoạt động thực tiễn                               Trang 16

Câu 27: Phân tích câu nói của Lênin:  Phát triển là đấu tranh của các mặt đối  lập?                            

Câu 28: Phân tích nội dung của quy luật từ những thay đổi về hướng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. ý nghĩa của việc lắm vững quy luật này trong hoạt động thực tiễn        

Câu 29: Phân tích nội dung của quy luật phủ định ý nghĩa của việc nắm        vững quy luật này trong các hoạt động thực tiễn                    

Câu 30: Phân tích nội dung cơ bản của     các cặp phạm trù cái chung và cái riêng.      ý nghĩa của việc nghiên cứu cặp phạm trù này         

Câu 31: Phân tích nội dung cơ bản của     các phạm trù nguyên nhân và kết quả.  ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này                

Câu 32: Phân tích nội dung cơ bản của cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên. ý nghĩa của việc nghiên cứu cặp phạm trù này         

Câu 33: Phân tích nội dung cơ bản của cặp phạm trù vật chất và hiện tượng, ý nghĩa của việc nghiên cứu cặp phạm trù này                

Câu 34: Phân tích nội dung cơ bản của cặp phạm trù, nội dung và hình thức. ý nghĩa của việc nghiên cứu cặp phạm trù này                

Câu 35: Phân tích nội dung cơ bản của cặp phạm trù, khả năng và hiện thực ý nghĩa của việc nghiên cứu cặp phạm trù này                      

Câu 36: Lênin nói từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng đến thực tiễn là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tiễn khách quan. Hãy phân tích luận điểm trên và rút ra ý nghĩa của nó                                       

Câu 37: Thực tiễn là gì? Hãy phân tích vai trò thực tiễn với quá trình nhận          thức                  

Câu 38: Tại sao nói sự thống nhất của lý luận và thực tiễn là nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin

Câu 39: Chân lý là gì? Hiểu thế nào về chân lý khách quan. Chân lý tương đối, chân lý tuyệt đối, chân lý là cụ thể?                           

Câu 40: Phân tích nội dung và kết cấu của LLSX. Tại sao nói trong thời đại hiện nay khoa học đã trở thành LLSX trực tiếp của xã hội  

Câu 41: Phân tích kết cấu của lực lượng sản xuất. Nêu vị trí của cách mạng khoa học kỹ thuật trong LLSX

Câu 42: Phân tích nội dung của quan hệ sản xuất các loại hình QHSX cơ bản ở nước ta hiện nay       

Câu 43: Phân tích quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ của LLSX. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu nắm vững quy luật này ở nước ta hiện nay       

Câu 44: Tại sao nói phương thức sản xuất là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội?

Câu 45: Tại sao nói lịch sử phát triển của xã hội loài người và lịch sử phát triển kế tiếp nhau của các PTSX?

Câu 46: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa CSHT(cơ sở hạ tầng) và KTTT (kiến trúc thượng tầng) trong thời kỳ quá độ nên thời kỳ CNXH ở nước ta.

Câu 47: Hình thái kinh tế xã hội là gì? ý nghĩa của việc nghiên cứu học thuyết hình thái kinh tế xã hội                                            

Câu 48: Tại sao nói sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên    

Câu 49: Phân tích nội dung cơ bản của các yếu tố hợp thành các cấu trúc hình thái kinh tế xã hội. Sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay                             

Câu 50: Tại sao nói học thyết hình thái kinh tế xã hội của Mác là hòn đá tảng của chủ nghĩa duy vật lịch sử

âu 51: Phân tích nguồn gốc của giai cấp ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này trong giai đoạn hiện nay của nước ta                                

Câu 52: Phân tích đặc trưng cơ bản trong định nghĩa giai cấp của Lênin phê phán các quan điểm phi Mác, xã hội về vấn đề này                

Câu 53: Tại sao nói đấu tranh giai cấp là một động lực của sự phát triển xã hội trong các đấu tranh giai cấp                   

Câu 54: Phân tích nội dung cơ bản của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ ở nước ta     

Câu 55: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lợi ích giai cấp, lợi ích dân  tộc và lợi ích nhân loại trong thời đại hiện nay                 

Câu 56: Phân tích nguồn gốc bản chất của Nhà nước. Nêu các kiểu và hình thức Nhà nước trong lịch sử                        

Câu 57: Tại sao nói cách mạng xã hội là phương thức thay thế hình thái kinh tế xã hội này bằng hình thái kinh tế xã hội khác cao hơn, tiến bộ hơn                                     

Câu 58: Tiến bộ xã hội là gì? Tại sao mỗi trình độ phát triển lực lượng sản xuất của xã hội là một trong những tiêu chuẩn khách quan của sự tiến bộ xã hội?                                

Câu 59: Trình bày quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người                                    

Câu 60: Phân tích mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa cá nhân và xã hội, ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này ở nước ta trong gia đoạn hiện nay                              

Câu 61: Phân tích mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ trong sự phát triển lịch sử, ý nghĩa của vấn đề này trong việc quán triệt bài học lấy dân làm gốc                     

Câu 62: Tại sao nói quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử? Phê phán các quan điểm phi Mác xít về vấn đề này

Câu 63: Tồn tại xã hội là gì? Những yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội và vai trò của nó trong đời sống xã hội  

Câu 64: Ý thức xã hội là gì? Cấu trúc và mối quan hệ của các yếu tố tạo hình ý thức xã hội         

Câu 65: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này trong giai cấp hiện nay.

Câu 66: Khoa học là gì? Vai trò của khoa học đối với sự phát triển của xã hội                                      

Câu 67: Văn hóa là gì? Phân tích bản chất, chức năng và đặc điểm của sự phát triển văn hóa          

Câu 68: Hệ tư tưởng chính trị là gì? Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tăng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam?                 

Câu 69: Ý thức pháp quyền là gì? Tại sao phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật .      

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?