Xu thế biến đổi tôn giáo trên thế giới và sự tác động đối với các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Xu thế biến đổi tôn giáo trên thế giới và sự tác động đối với các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

 Nguyễn Thị Liên. Xu thế biến đổi tôn giáo trên thế giới và sự tác động đối với các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com