Xu thế biến đổi tôn giáo trên thế giới và sự tác động đối với các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

 Nguyễn Thị Liên. Xu thế biến đổi tôn giáo trên thế giới và sự tác động đối với các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?