Văn hóa Việt Nam từ góc độ nghiên cứu vùng miền

Nguyễn Quang Hưng. Văn hóa Việt Nam từ góc độ nghiên cứu vùng miền.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?