Văn hóa tôn giáo với sự phát triển của xã hội (trường hợp Phật giáo thời Lý – Trần)

 Trần Đăng Sinh, Trần Thị Hà Giang. Văn hóa tôn giáo với sự phát triển của xã hội (trường hợp Phật giáo thời Lý – Trần).

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?