Type Here to Get Search Results !

Văn hóa Phật giáo và sự phát triển của xã hội

 Thích Diệu Tâm. Văn hóa Phật giáo và sự phát triển của xã hội.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.