Văn hóa Công giáo ở Việt Nam – một số vấn đề cần tiếp tục làm sang tỏ từ phương diện lý luận

 Nguyễn Hồng Dương. Văn hóa Công giáo ở Việt Nam – một số vấn đề cần tiếp tục làm sang tỏ từ phương diện lý luận.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?