Vai trò của Nho giáo đối với sự phát triển của Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra

Nguyễn Thị Vân, Ngô Phương Thảo. Vai trò của Nho giáo đối với sự phát triển của Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.
TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?