Tư tưởng Phật giáo với việc phát triển xẫ hội Việt Nam nhân văn và bền vững

 Nguyễn Thị Thanh Thủy. Tư tưởng Phật giáo với việc phát triển xẫ hội Việt Nam nhân văn và bền vững.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?