Tăng cường phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 Hà Thị Liên. Tăng cường phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?