Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in Vietnam

Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

Dinh Van Liem. Some models of constitutional review in the world and suggestions of new model of constitutional review in Vietnam // Domestic jurisprudence. Pp. 4-10. DOI: 10.24411/2412-8228-2021-10201. ISSN 2412-8228 (Print) ISSN 2541-7800 (Online)

http://www.elibrary.vn/2021/04/dinh-van-liem-some-models-of.html
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com