Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories

Promoting the role of students in the process of understanding Vietnam novels classified by numerous categories 

Tran Thi Thu Ha

Bulletin of Science and Education. 

2021. № 6 (109). 

T.1. Pp. 75-84. 

ISSN 2312-8089. 

DOI: 10.24411/2312-8089-2021-10603

Nguồn bài viết: http://www.elibrary.vn/2021/04/tran-thi-thu-ha-promoting-role-of.html

Tham khảo thêm các bài viết hữu ích tại elibrary.vn


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?