Phát huy vai trò của văn hóa Phật giáo đối với sự phát triển bền vững của đất nước

 Thích Thanh Điện. Phát huy vai trò của văn hóa Phật giáo đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.
Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?