Phát huy vai trò của phạm trù Nhẫn trong giáo dục và phát triển nhân cách cho thanh niên Việt Nam hiện nay

 Hoàng Thúc Lân, Nguyễn Thế Vinh. Phát huy vai trò của phạm trù Nhẫn trong giáo dục và phát triển nhân cách cho thanh niên Việt Nam hiện nay.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?