Phật giáo với việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay

 Nguyễn Thị Thường. Phật giáo với việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?