Phạm trù văn hóa trong học thuyết xã hội Công giáo – từ luân lý đến thực tiễn hội nhập văn hóa Việt Nam

 Bùi Xuân Chung, Phùng Duy Hiển. Phạm trù văn hóa trong học thuyết xã hội Công giáo – từ luân lý đến thực tiễn hội nhập văn hóa Việt Nam.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?