Những giá trị của Phật giáo góp phần xây dựng hệ giá trị của Việt Nam

 Đỗ Lan Hiền. Những giá trị của Phật giáo góp phần xây dựng hệ giá trị của Việt Nam.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?