Nghiên cứu một số ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo tới văn hóa làng Việt hiện nay

 Vũ Xuân Cảnh, Vũ Cảnh Lâm. Nghiên cứu một số ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo tới văn hóa làng Việt hiện nay.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?