Hội thảo Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội

 Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"


Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.

http://www.elibrary.vn/2021/04/ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc-van-hoa-ton.htmlĐọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?