Hiểu thêm về tiếp nhận văn hóa Phật giáo ở Việt Nam qua một số tác phẩm văn học


Nguyễn Thanh Tú, Phạm Thành Luân. Hiểu thêm về tiếp nhận văn hóa Phật giáo ở Việt Nam qua một số tác phẩm văn học.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?