Type Here to Get Search Results !

Hiểu thêm về tiếp nhận văn hóa Phật giáo ở Việt Nam qua một số tác phẩm văn học

 Nguyễn Thanh Tú, Phạm Thành Luân. Hiểu thêm về tiếp nhận văn hóa Phật giáo ở Việt Nam qua một số tác phẩm văn học.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Below Post Ad

Top Post Responsive Ads code (Google Ads555)