Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục đối với phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay

 Trần Thị Hạnh. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục đối với phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.

TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?