Giá trị nhân văn trong giáo lý Phật giáo và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay

 

Lê Văn Đoán, Cao Thị Sính. Giá trị nhân văn trong giáo lý Phật giáo và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?