Giá trị lịch sử của chùa Keo trong đời sống tâm linh của người Việt

Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Thị Thúy Hương. Giá trị lịch sử của chùa Keo trong đời sống tâm linh của người Việt.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.



Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?