Type Here to Get Search Results !

Chữ Hiếu trong Phật giáo và vai trò của nó với xã hội Việt Nam

Nguyễn Thị Thọ, Nguyễn Thanh Bình. Chữ Hiếu trong Phật giáo và vai trò của nó với xã hội Việt Nam.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.