Cảnh giới giác ngộ của Mãn Giác Thiền sư (qua bài kệ “Cái tật thị chúng”)

 Phạm Thị Quỳnh. Cảnh giới giác ngộ của Mãn Giác Thiền sư (qua bài kệ “Cái tật thị chúng”).

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?