Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

 Nguyễn Văn Tuân, Phạm Đức Thái. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.

TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?