Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

 Sưu tầm lại liệu hay về bạo lực gia đình ở Việt Nam đăng trên tạp chí uy tín ở nước ngoài.

Tên bài báo: Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Của tác giả: Hoang Tuyet Mai. 

tạp chí khoa học: Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 68-78. 

chỉ số DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10306. 

ISSN 2312-8267 (Print), ISSN 2413-5801 (Online).

Tham khảo từ nguồn: http://www.elibrary.vn/2021/04/access-to-social-work-services-for.htmlBổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?