Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

 Sưu tầm lại liệu hay về bạo lực gia đình ở Việt Nam đăng trên tạp chí uy tín ở nước ngoài.

Tên bài báo: Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Của tác giả: Hoang Tuyet Mai. 

tạp chí khoa học: Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 68-78. 

chỉ số DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10306. 

ISSN 2312-8267 (Print), ISSN 2413-5801 (Online).

Tham khảo từ nguồn: http://www.elibrary.vn/2021/04/access-to-social-work-services-for.html
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com