Type Here to Get Search Results !

[Video triết học] Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao gọi là vấn đề cơ bản của triết học?

 [Video triết học] Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao gọi là vấn đề cơ bản của triết học?Theo Ăngghen : "Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đăc biệt là triết học hiện đại là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại hay là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức".

Triết học Nhân Văn Chanel 

#triethocNhanVan

Video Triết học

Vấn đề cơ bản của triết học.

Triết học Mác - Lênin


Tags

Below Post Ad

Top Post Responsive Ads code (Google Ads555)