[Video triết học] Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao gọi là vấn đề cơ bản của triết học?

[Video triết học] Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao gọi là vấn đề cơ bản của triết học?

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

 [Video triết học] Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao gọi là vấn đề cơ bản của triết học?Theo Ăngghen : "Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đăc biệt là triết học hiện đại là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại hay là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức".

Triết học Nhân Văn Chanel 

#triethocNhanVan

Video Triết học

Vấn đề cơ bản của triết học.

Triết học Mác - LêninWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com