QĐND online - Nên hay không theo ngành triết học?

 PV: Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thời gian qua khoa đã đổi mới phương pháp đào tạo như thế nào?

PGS, TS Nguyễn Anh Tuấn: Khoa Triết học xác định sứ mệnh là “Đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu sáng tạo và truyền bá tri thức về các khoa học triết học và Triết học Mác-Lênin phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, với tầm nhìn “Trở thành đơn vị đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về đào tạo và nghiên cứu các khoa học triết học, lịch sử tư tưởng Việt Nam”. Muốn hoàn thành được mục tiêu trên, Khoa Triết học cần tập trung xây dựng mới và chỉnh sửa lại một số học phần chuyên ngành Triết học Mác-Lênin, Lịch sử Triết học và Tôn giáo học phương Đông, phương Tây đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trên cơ sở đẩy mạnh tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế; đào tạo lại đội ngũ giảng viên, tăng cường các hoạt động trao đổi học thuật với các đối tác đẳng cấp cao hơn trong khu vực và trên thế giới. Khoa cũng đã và đang tích cực cải tiến các phương pháp giảng dạy, chuyển từ mô hình dạy học truyền thụ sang dạy học kiến tạo, phát huy năng lực, tính tự chủ, sáng tạo của người học. Trong thời gian qua, khoa đã giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề vận động của xã hội, văn hóa, đạo đức, lối sống, chính trị, tôn giáo, quan hệ quốc tế trong thế giới đương đại, gợi mở và chuẩn bị các điều kiện cho người học của mình trở thành những “công dân toàn cầu”.

https://realsv.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nen-hay-khong-theo-nganh-triet-hoc-652272

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?