Vai trò của triết học Mác - Lênin trong công cuộc đổi mới ở việt nam hiện nay - Đinh Thị Phượng

 dtphuong@ued.udn.vn 

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 9 S. 4 (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC
Trên cơ sở khái quát về triết học Mác - Lênin và những thành tựu sau 3 thập kỉ đổi mới đất nước, bài viết phân tích về vai trò của triết học Mác - Lênin. Thứ nhất, là cơ sở lí luận khoa học của đường lối đổi mới, với vai trò này, triết học Mác - Lênin là cơ sở lí luận cho Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và lựa chọn con đường đổi mới toàn diện. Thứ hai, triết học Mác - Lênin là cơ sở lí luận khoa học của đổi mới tư duy lí luận. Trong vai trò này, triết học mácxít đã đưa phạm trù thực tiễn vào lí luận nhận thức và xây dựng nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn. Thứ ba, triết học Mác - Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong nhận thức và phân tích xu hướng phát triển của xã hội. Vai trò của triết học Mác - Lênin tiếp tục chứng minh cho sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thế kỉ XXI.

ĐỌC TOÀN VĂN TẠI ĐÂY


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?