Hội thảo khoa học “Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay”

29/12/2020 Ngày 26/12/2020, tại trụ sở 59 Láng Hạ, Hà Nội, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay"


Có 44 tham luận được gửi về Hội thảo; tiếp tục khẳng định, phân tích, luận giải sâu sắc những cống hiến vĩ đại và sức sống trường tồn của triết học Mác trong thời đại ngày nay, như các bài viết Các tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen vẫn đang được thời đại chúng ta xác nhận là đúng đắn (GS.TS.Nguyễn Trọng Chuẩn); Những giá trị bền vững của triết học Mác (GS.TS. Trần Văn Phòng); Vận mệnh lịch sử, sức mạnh thời đại và giá trị tường tồn của triết học Mác (PGS.TS.Đặng Hữu Toàn); Bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác và vai trò đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại (PGS.TS.Lê Trọng Tuyến & TS.Lê Thị Hạnh); Giá trị thời đại của triết học Mác (PGS.TS. Đặng Quang Định); Học thuyết Mác với tương lai của loài người (PGS.TS.Đỗ Minh Hợp)… Nhiều tham luận tập trung phân tích tư tưởng, quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen và sự vận dụng, phát triển sáng tạo triết học Mác trong thực tiễn cách mạng Việt Nam: Triết học Mác về con người: Những giá trị vĩnh cửu, những vấn đề đang đặt ra (PGS.TSKH.Lương Đình Hải); Bối cảnh mới và yêu cầu đặt ra với việc bổ sung lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lênin (PGS.TS. Lê Thị Thanh Hà); Quan điểm của triết học Mác về quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên và gợi ý phát triển đối với Việt Nam hiện nay (TS.Nguyễn Đình Hòa); Từ tư tưởng của C.Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên đến ảnh hưởng của nó tại phương Tây hiện nay và gợi ý cho Việt Nam (PGS.TS.Nguyễn Thị Lan Hương); Từ quan điểm về dân chủ chính trị của C.Mác bàn về sự vận dụng của Đảng vào xây dựng nền dân chủ chính trị ở Việt Nam từ đổi mới đến nay (TS.Vũ Mạnh Toàn & ThS.Trần Văn Nhã); Triết học Mác: mấy vấn đề cần suy ngẫm (GS.TS.Hồ Sỹ Quý);…. Bên cạnh đó, còn có một số tham luận đề cập đến việc đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ di sản chủ nghĩa Mác: Một số nội dung của Tư bản chống lại sự phủ nhận lý luận hình thái kinh tế - xã hội (PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn); Kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái để bảo vệ chủ nghĩa Mác trong tình hình mới (TS.Hà Đức Long)…

 http://philosophy.vass.gov.vn/Hoat-Dong-Khoa-Hoc/Hoi-thao-khoa-hoc-Vai-tro-cua-triet-hoc-Mac-trong-thoi-dai-ngay-nay-32.0


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?