MỘT SỐ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA NHO GIÁO TRONG VIỆC ĐÀO TẠO CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYTạp chí Nghiên cứu tôn giáo

Viên Vũ Văn

Từ khóa: Chính danh; đạo đức; giáo dục; Nho giáo; tu thân.

Tóm tắt

Một trong những vấn đề trung tâm của Nho giáo là vấn đề giáo dục - đào tạo con người. Những tư tưởng cơ bản của giáo dục Nho giáo đã được truyền bá vào Việt Nam từ rất sớm và trở thành một trong những cội nguồn cơ bản của nền giáo dục truyền thống Việt Nam. Bài viết này đề cập đến một số giá trị cơ bản của giáo dục Nho giáo cần kế thừa, đổi mới và phát triển trong công cuộc xây dựng và phát triển ở Việt Nam hiện nay. Đó là coi trọng giáo dục đạo đức làm người; giáo dục ý thức đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, coi trọng kỷ cương phép nước; giáo dục tinh thần bền bỉ học tập, ý thức tu thân; xây dưṇ g những mẫu ngườ i lý tưởng là mục tiêu phấn đấu cho mọi người; vấn đề sử dụng con người, thực hành chính danh; chú trọng đến các phương pháp giáo dục tích cực.
Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->