Gold or Fish: behavior towards Nang river’s natural resources of the Yao ethnic people in northern upland Vietnam.   Ly Cam Tu

Gold or Fish: behavior towards Nang river’s natural resources of the Yao ethnic people in northern upland Vietnam. Ly Cam Tu

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

  Ly Cam Tu

Gold or Fish: behavior towards Nang river’s natural resources of the Yao ethnic people in northern upland Vietnam 

Humanitarian Scientific Bulletin. 

2020. №10. Pp. 219-226. 

DOI 10.5281/zenodo.4277953. 

ISSN 2541-7509.

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com