Tran Van Hung - Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era

  Tran Van Hung. 

Promoting the human factor in building the Vietnam people’s army in the new era 

Humanitarian Scientific Bulletin. 2020. No 9. Pp. 76-82. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4084831.

http://www.elibrary.vn/2020/10/promoting-human-factor-in-building.html
Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?