Thư mời hội thảo "Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng" Hội Triết học vs Viện Hàn lâm KHXH

  Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2020, Học viện Khoa học xã hội phối hợp với Hội Triết học tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng".

Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 10 tháng 11 năm 2020 (thứ Ba)

Địa điểm: Học viện Khoa học xã hội

Được biết quý thầy cô là chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan tới chủ đề của Hội thảo, Ban Tổ chức trân trọng kính mời thầy cô viết bài tham dự Hội thảo.

Do thời gian gấp, Ban Tổ chức kính đề nghị các thầy cô đăng ký tên bài viết và tóm tắt trước ngày 26 tháng 10 năm 2020 và gửi bài toàn văn trước ngày 6 tháng 11 năm 2020 để hoàn thiện kỷ yếu và chương trình của Hội thảo.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và xuất bản thành chuyên khảo phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?