The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang

 Nguyễn Quang Hưng

The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang

Bogoslovni vestnik. Ephemerides Theologicae. Theological quaterly

521-533

2019

2

ISI/Scopus
Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?