Conception of Intuition: From Western Philosophy, Science and Religion to Traditional Vietnamese Philosophical Thought

Nguyễn Vũ Hảo

(Tác giả chính)

Conception of Intuition: From Western Philosophy, Science and Religion to Traditional Vietnamese Philosophical Thought

XLinguae

ISSN 1337-8384, ISSN 2453-711X

216-227

2020

3

The Scopus Journal, Q1
Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?