Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики 

Май К Да, Зыонг Куок Куан. Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики // Гуманитарный научный вестник. 2020. № 9. C. 141-150. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4090432.
Xem bài viết theo nhãn

TÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com


DANH MỤC TẠP CHÍ 2020
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->