Specificity of Buddhist Morality within the Framework of Vietnamese CultureLe Thi Hong Phuong, Mai K Da, Sergei Nizhnikov
Specificity of Buddhist Morality within the Framework of Vietnamese Culture

Proceedings of 5th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities - Philosophy of Being Human as the Core of Interdisciplinary Research (ICCESSH 2020). 

Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Volume 468. Atlantis Press, 2020. P. 34-38. ISBN 978-94-6239-050-8 ISSN 2352-5398  

DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.200901.008
http://www.elibrary.vn/2020/09/specificity-of-buddhist-morality-within.html

Xem bài viết theo nhãn

TÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com


DANH MỤC TẠP CHÍ 2020
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->