Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance



 Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance

Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance (International conference proceeding’s)

Nguyen Tai Dong – Tran Tuan Phong – Cao Thu Hang (Editors)

Social Sciences publishing house, Ha Noi, 2018, 278tr.

Part one: Karl Marx’s conception of social justice and democracy

Part two: The value and implementation of Karl Marx’s thought on social justice, democracy in the practice of Vietnam

Part three: International experiences of the implementation and development of Marx’s thought on social justice and democracy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

http://philosophy.vass.gov.vn/news/Thong-tin-Tu-lieu-Thu-vien/Karl-Marx-s-thought-on-social-justice-and-democracy-and-its-current-relevance-284.html


Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tin



ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com









Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->