SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN. CẶP PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC

Slide Bài giảng Triết học Mác - Lênin. 
Cặp phạm trù Khả năng và Hiện thực
TS. Mai K Đa 
Khoa Triết học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội
 USSH VNU. 
Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?