SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN. CẶP PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN. CẶP PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰCĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 6/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 30/06/2020, chi tiết

Read more

Slide Bài giảng Triết học Mác - Lênin. 
Cặp phạm trù Khả năng và Hiện thực
TS. Mai K Đa 
Khoa Triết học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội
 USSH VNU. Mô tả