SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN. CẶP PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC

Slide Bài giảng Triết học Mác - Lênin. 
Cặp phạm trù Khả năng và Hiện thực
TS. Mai K Đa 
Khoa Triết học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội
 USSH VNU. Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?