Zen-buddhism as the main currents of buddhism in Vietnam

Zen-buddhism as the main currents of buddhism in VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more


Le Thi Hong Phuong
ZEN-BUDDHISM AS THE MAIN CURRENTS OF BUDDHISM IN VIETNAM
Форум молодых ученых. 
ISSN 2500-4050
2019/06, № 6 (34), pp. 681-685Annotation: This article discusses the features of Mahayana Buddhism in Vietnam. Throughout the history of Buddhism in Vietnam, only a Zen school had an independent existence. The history of Buddhism in Vietnam is basically the history of Zen schools.

Key words: Buddhism, Vietnamese Buddhism, Zen Buddhism, Mahayana

Mô tả