Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more


Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия
[Scientific forum: Jurisprudence, history, sociology, politology and philosophy]. 
М., Изд. «МЦНО»
2019.
№ 2 (26).
С. 23-29

Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng

Nguồn: http://www.elibrary.vn/2020/04/blog-post_80.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com