Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more


Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история
[Social sciences in the modern world: politology, sociology, philosophy, history]
М., Изд. «Интернаука»,
2019.
№ 2 (14).
С. 27-31.

Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng PhượngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com