Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ

Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more


Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ

Молодой ученый.
2019.
№15.
C. 324-327

Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng PhượngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com