Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more


Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Гуманитарные научные исследования.
2019. № 4
[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/04/25756 (дата обращения: 15.04.2019).

Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng PhượngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com