Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во ВьетнамеĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more


Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Гуманитарные научные исследования.
2019. № 4
[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/04/25756 (дата обращения: 15.04.2019).

Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng


Mô tả