Идейные источники философско – теологической мысли протестантизма во Вьетнаме

Идейные источники философско – теологической мысли протестантизма во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more


Идейные источники философско – теологической мысли протестантизма во Вьетнаме

Социум и Власть
[Society and Power].
2018.
№ 2 (70).
С. 89-96.
Tác giả: Mai K ĐaWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com